خدمات توانبخشی در منزل

خدمات توانبخشی در منزل

خدمات توانبخشی در منزل مدیـــکو شامل فیزیوتراپی در منزل ، گفتاردرمانی در منزل ، کاردرمانی در منزل می باشد.

این خدمات توسط کارشناسان این رشته انجام می شود.

فیزیوتراپی در منزل

کاردرمانی در منزل

 

گفتاردرمانی در منزل