خدمات پزشکی در منزل

خدمات پزشکی در منزل

خدمات پزشکی در منزل مدیـــکو شامل ویزیت پزشک عمومی در منزل ، ویزیت پزشک متخصص در منزل ، ویزیت پزشک فوق تخصص در منزل می باشد .

پزشکان عمومی معمولا طی یک ساعت بر بالین بیمار اعزام می شوند.

پزشکان متخصص و فوق تخصص با تعیین وقت قبلی می باشد که از یک ساعت تا ۱ روز طول می کشد .