فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی شامل ارائه ی خدماتی است که عملکرد و حرکت اندام های فرد را تقویت و در نهایت به حالت اول باز میگرداند.

فیزیوتراپی با استفاده از تجهیزات مکانیکی و مانورهای دستی و جریان های الکتریکی به بهبود و درمان عضلات ، ماهیچه ها و اختلالات عصبی کمک میکند تا سرعت فرآیند بهبود را زیاد کند.

فیزیوتراپی در حیطه پزشکی قرار دارد و کاشناسان این رشته را درمانگر مینامند.

فیزیوتراپی در منزل یکی دیگر از خدماتی است که شفا طب عرفان در اختیار بیماران قرار میدهد تا بدون اذیت و جا به جایی بیمار فیزیوتراپی انجام شود.