عملکرد طبیعی سلول

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , | دیدگاه ها: | خرداد ۴ام, ۱۳۹۷

عملکرد طبیعی سلول

متابولیسم انرژی در سلول به صورت شکسته شدن شیمیایی مواد غذایی و ذخیره ی آنها به شکل آدنوزین تری فسفات (ATP) است. سلول ها با استفاده از انرژی ذخیره شده، عملکردهای ضروری نظیر انتقال فعال، انقباض عضله و ساخت بیوشیمی و عملردهای اختصاصی سلولی نظیر هدایت الکتریکی ایمپالس ها را انجام می دهند.ATP می تواند به طور هوازی ( در حضور اکسیژن) یا غیر هوازی ( درعدم حضور اکسیژن) ساخته شود. متابولیسم هوازی نسبت به غیرهوایی میزان بیشتری از ATP را از هر مول گلوکز تولید می کند، بنابراین متابولیسم هوازی روش مؤثرتر و کاراتری برای تولید انرژی می باشد. به علاوه متابولیسم غیر هوازی باعث تجمع ماده ی سمی اسید لاکتیک شده که باید از سلول ها برداشت شده و جهت تبدیل به گلوکز و گلیکوژن به کبد فرستاده شود.

پاتوفیزیولوژی

تغییرات سلولی

هنگام بروز شوک، خون رسانی به سلول کاهش پیدا کرده و اریه ی اکسیژن و مواد غذایی کاهش می یابند، بنابراین سلول ها باید انرژی را از راه متابولیسم غیرهوازی کسب نمایند. در این حالت، انرژی کمی از مواد غذایی کسب شده و محیط داخل سلول اسیدی می شود. این تغییرات، عملکرد طبیعی سلول را مختل می نماید. سلول متورم شده و نفوذپذیری غشا نیز افزایش می یابد، الکترولیت ها و مایعات از خارج سلول وارد سلول می شوند.

پمپ سدیم – پتاسیم مختل می شود، ساختارهای سلولی، عمدتاٌ میتوکندری ها آسیب می بینند و مرگ سلولی روی می دهد.

گلوکزنخستین ماده ی مورد نیاز برای تولید انرژی سلولی به شکل ATP می باشد. در شرایط استرس زا که کاتکول آمین ها، کورتیزول، گلوکاگون و سیتوکین ها ی التهابی آزاد می شوتد، حالت هیپرگلیسمی و مقاومت به انسولین جهت حرکت گلوکز و استفاده آن در متابولیسم سلولی ایجاد می گردد. فعال شدن این مواد باعث ارتقای گلوکونئوژنز می شود که تشکیل گلوکز را از منابع غیر کربوهیدراته از خمله پروتئین ها و چربی ها تسریع می کند. گلیکوژن در کبد ذخیره شده نیز از طریق گلیکونئوژنز به گلوکز تبدیل می شود و در نهایت مقدار گلوکز در جریان خون افزایش می یابد که بر هبپرگلیسمی، برای جبران افزایش نیازهای متابولیک منتهی می شود.

در ادامه ی فعالیت واکنش های استرسی توسط شوک، تهی شدن منابع گلیکوژن باعث افزایش یافتن پروتئولیز و در نهایت نارسایی ارگان ها می شود( وینسنت:۲۰۰۷).

توانایی بدن جهت حفظ تغذیه ی کافی و اکسژن رسانی مطلوب برای متابولیسم سلولی نرمال منجر به جمع شدن فرآوردهای متابولیسمی در سلول و فضاهای بینابینی می شود. متابولیسم سلولی آسیب می بیند و سیکل های فیدبک منفی در بدن آغاز می گردد.

 


مطالب مرتبط :

آزمایش خون در منزل

آمبولانس خصوصی

اکو قلب در منزل

اکو و نوار قلب در منزل

تزریقات در محل

تزریقات در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پزشکی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

گفتاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل

درمان در منزل

رادیولوژی در منزل

سونوگرافی در محل

آزمایش خون در منزل

خدمات پرستاری در منزل

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت متخصص در منزل

 

ارسال پاسخ