رادیولوژی در منزل

رادیولوژی در منزل

رادیولوژی در منزل توسط دستگاه های پرتابل رادیولوژی انجام میشود که همان اندازه دقت دستگاه های داخل مراکز درمانی را دارنند . اساس واصول رادیولوژی با اشعه ایکس است و شکل کلی دستگاه های رادیولوژی بسته به نوع رادیولوژی است

مرکز شفا طب عرفان با در نظر گرفتن سختی جا به جایی بیمارنی که نیاز به رادیولوژی دارنند این امکان را فراهم کرده  است که رادیولوژی در منزل توسط کارشناسان رادیولوژی انجام شود تا بدون نیاز به رفتن به مراکز درمانی نیاز بیمار و همراهان بیمار بر طرف شود.

Female doctor looking at x-ray image on workplace.