آمبولانس خصوصی

آمبولانس خصوصی

مرکز شفا طب عرفان همچنین دارای واحد آمبولانس خصوصی است که در صورت نیاز میتوان با این مرکز تماس گرفت و به سرعت نیاز خود را بر طرف کرد.